Regulamin FITA 3D tłumaczenie 2011 ( do korekty i poprawek )

11.10 3D - REGULAMIN
Zawody 3D podlegają Zasadom Antydopingowym FITA (patrz częśd 1 - załącznik 5) oraz Zasadom Postępowania FITA (patrz rozdział 1 – załącznik 2).
11.10.1 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA ROZGRYWKI
11.10.1.1 Miejsce rozgrywki musi byd zorganizowane w sposób zapewniający łatwy i bezpieczny dostęp do stanowisk strzelniczych. Punkty trasy 3D muszą byd maksymalnie skupione w celu zaoszczędzenia czasu.
11.10.1.1.1 Dystans pomiędzy centralnym punktem miejsca rozgrywki a najbardziej oddalonym obiektem nie może byd większy niż 1 kilometr lub 15 minut spokojnego marszu (w czasie wprowadzania grup na miejsce rozgrywki czy dostarczania zapasowego sprzętu).
11.10.1.1.2 Osoby przygotowujące miejsce rozgrywki muszą zapewnid bezpieczne ścieżki dla sędziów i personelu medycznego oraz umożliwid transport sprzętu na terenie miejsca rozgrywki w czasie trwania zawodów.
11.10.1.1.3 Miejsce rozgrywki nie może znajdowad się wyżej niż 1800 m n.p.m. , a różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem miejsca rozgrywki nie może wynieśd więcej niż 100m.
11.10.1.1.4 Jak opisano w artykule 11.10.2.1, cele muszą byd rozmieszczone tak, aby zapewnid maksymalną różnorodnośd i najlepsze wykorzystanie terenu z zachowaniem odpowiedniej równowagi pomiędzy odległością od celu i wielkością strefy punktowanej.
11.10.1.1.5 W przypadku figur małych zwierząt, organizator musi umieścid 2 takie figury w bardzo bliskiej odległości od siebie.
11.10.1.1.6 Figury zwierzęce powinny byd umieszczone w taki sposób , aby wszyscy zawodnicy widzieli całą tarczę.
11.10.1.1.7 Odległości od celu – tylko niewiadome odległości
11.10.1.1.7.1 Czerwone paliki:
 •  Mężczyźni i Kobiety – Łuk bloczkowy
Maksymalna odległośd: 45m
11.10.1.1.7.2 Niebieskie paliki:
 •  Mężczyźni i Kobiety – Goły Łuk
 •  Mężczyźni i Kobiety – Łuk Angielski
 •  Mężczyźni i Kobiety – Łuk Bez Przyrządów Celowniczych
Maksymalna odległośd: 30m
Zróżnicowanie odległości od celu musi byd dostosowane do wielkości sylwetek zwierząt.
11.10.1.1.8 Organizator musi umieścid zdjęcia figur zwierzęcych z zaznaczonymi strefami punktowymi w odpowiedniej odległości od miejsca oczekiwania i w odległości 5-10m przed palikiem strzeleckim.
11.10.1.1.9 Wszystkie cele muszą byd kolejno ponumerowane. Numery nie mogą mied mniej niż 20cm wysokości. Powinny to byd czarne numery na żółtym tle lub żółte numery na czarnym tle. Numery te powinny się znaleźd w odległości 5-10m przed tablicą ze zdjęciem sylwetki zwierzęcia.
11.10.1.1.9.1 Numery kolejnych figur zwierzęcych będą także spełniad rolę głównego miejsca oczekiwania dla zawodników następnych w kolejności do oddania strzału. Palik strzelecki powinien byd widoczny z miejsca oczekiwania.
11.10.1.1.10 Kiedy palik strzelecki jest wolny, grupa może podejśd do tablicy ze zdjęciem sylwetki zwierzęcia , która stanowi drugie w kolejności miejsce oczekiwania. Zawodnicy czekają tam dopóki cel się nie zwolni.
11.10.1.1.11 Znaki wskazujące kierunek poruszania się po polu rozgrywki muszą byd umieszczone w odpowiednich odstępach, aby zawodnicy mogli bezpiecznie i łatwo przemieszczad się od jednego celu do drugiego.
11.10.1.1.12 Wokół toru powinny byd umieszczone odpowiednie barierki, aby widzowie stali w bezpiecznej odległości, ale jednocześnie mieli najlepszy możliwy widok do oglądania zawodów. Na torze wewnątrz barierek dopuszcza się przebywanie wyłącznie osób posiadających odpowiednią akredytację. (Kapitanowie drużyn nie mogą przebywad na polu rozgrywki).
11.10.1.1.13 Strefa centralna miejsca rozgrywki musi posiadad:
 •  Urządzenie (system) do komunikacji pomiędzy przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Turnieju, Komisją Sędziowską, Delegatem Technicznym i siedzibą Organizatora
 •  Odpowiednie schronienie dla oficjeli drużyn
 •  Oddzielne schronienie dla Sądu Apelacyjnego, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Turnieju oraz Delegata Technicznego
 •  Strzeżone pomieszczenie na sprzęt i zapasowe części
 •  Obszar dwiczeniowy z celami do wykorzystania jako miejsce do rozgrzewki przed rozgrywką
 •  Miejsce na odpoczynek z jedzeniem i piciem
 •  Toalety
11.10.1.1.14 Miejsce rozgrywki turnieju 3D musi byd gotowe do kontroli nie później niż na 16 godzin przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku mistrzostw, miejsce rozgrywki musi byd gotowe najpóźniej w godzinach rannych na 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywki (za wyjątkiem modyfikowanych miejsc rozgrywki).
11.10.2 WYPOSAŻENIE MIEJSCA ROZGRYWKI
11.10.2.1 Figury zwierzęce 3D
Podczas zawodów używa się trójwymiarowych figur zwierzęcych o zróżnicowanej wielkości i kształcie. Ilośd figur, ich rozmiar, a także rozmiar stref trafieo punktowanych nie podlegają żadnym normom. Linie rozgraniczające poszczególne obszary punktujące wliczane są w obszar strefy punktowania o wyższej wartości.
Kolor ciała figur zwierzęcych jest różny dla poszczególnych zwierząt.
11.10.2.2 Strefy trafieo punktowanych
Figury zwierzęce podzielone są na 4 strefy trafieo punktowanych (11;10; 8 i 5).
Jeśli strzała trafi w linię oddzielającą dwie strefy, strzał liczony jest jako trafienie strefy o wyższej wartości.
 •  11 punktów – mały okrąg wyśrodkowany w pierścieniu 10 (stanowi około 25% pierścienia 10)
 •  10 punktów – większy okrąg w obrębie strefy życia (vital area)
 •  8 punktów – strefa życia poza okręgiem 10-punktowym
 •  5 punktów – trafienie w miejsce kolorowe na ciele zwierzęcia
 •  Strzał w róg, kopyto lub inną nie-kolorową częśd ciała zwierzęcia, odbicie się strzały czy chybienie liczone jest jako strzał niecelny
11.10.2.3 Zdjęcia zwierząt
W odległości 5-10m od palika strzeleckiego powinien znaleźd się rysunek zwierzęcia, z uwzględnieniem graficznej informacji o rozmieszczeniu stref punktujących
11.10.3 WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
Ta częśd regulaminu zawiera informacje na temat sprzętu akceptowanego podczas rozgrywek FITA. Zawodnicy są odpowiedzialni za przygotowanie i korzystanie ze sprzętu, który jest zgodny z regułami rozgrywek FITA. W razie wątpliwości zawodnik może pokazad swój sprzęt sędziemu jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki.
Zawodnik, który korzysta ze sprzętu niezgodnego z zasadami FITA może zostad zdyskwalifikowany.
W dalszej części znajdują się dokładne wytyczne dla poszczególnych stylów, a także ogólne przepisy dotyczące wszystkich zawodników.
11.10.3.1 W przypadku Gołego Łuku (Barebow) można korzystad z:
11.10.3.1.1 Każdego rodzaju łuku, pod warunkiem, że spełnia on wymogi łuku używanego w łucznictwie tarczowym, n.p. łuk składający się z uchwytu, majdanu i dwóch giętkich ramion łuku kooczących się zaczepami.
Łuk jest gotowy do użycia w momencie, gdy pojedyncza cięciwa zaczepiona zostaje pomiędzy dwoma zaczepami. W trakcie strzału zawodnik jedną ręką trzyma łuk za uchwyt, a palcami drugiej ręki naciąga, przytrzymuje i zwalnia cięciwę.
Łuk opisany powyżej nie może posiadad żadnych dodatkowych elementów poza siodełkiem strzały. Niedopuszczalne są wszelkie zgrubienia, znaczniki czy zalaminowane elementy, które można uważad za znaki celownicze.
Odprężony łuk wyposażony w dozwolony dodatkowy osprzęt musi przechodzid przez pierścieo o średnicy wewnętrznej 12,2cm +/- 0,5mm.
11.10.3.1.1.1 Różnokolorowe majdany i znaki firmowe umieszczone na wewnętrznej stronie ramion łuku są dopuszczalne.
11.10.3.1.2 Cięciwy składającej się z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu
zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.1.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika, oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.1.3 Siodełka strzały (może byd regulowane). Zawodnicy mogą korzystad z ruchomego butona, punktu nacisku czy podkładki pod strzałę pod warunkiem, że nie są one elektryczne czy elektroniczne i nie ułatwiają celowania. Punkt nacisku nie może byd umieszczony dalej niż 2cm od gardła uchwytu (najważniejszego punktu łuku).
11.10.3.1.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.1.5 Niedopuszczalne są znaki na łuku, które można uważad za znaki celownicze. Dozwolone jest złożenie przy twarzy i metoda chwytania za cięciwę poniżej strzały.
11.10.3.1.6 Zakaz używania stabilizatorów
Tłumiki stanowiące częśd łuku są dozwolone, pod warunkiem, że nie posiadają stabilizatorów.
Dolna częśd majdanu łuku może zostad zaopatrzona w dodatkowe obciążniki. Muszą byd one jednak zamocowane bezpośrednio do majdanu, bez użycia dodatkowych elementów.
11.10.3.1.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.1.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm.
Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.
Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.1.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę cięciwną w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.1.8.1 Dopuszcza się użycie separatorów pomiędzy palcami zapobiegających przyszczypywaniu nasadki strzały. Separatory te muszą charakteryzowad się jednakową wielkością, kształtem i kolorystyką szyd. (Dodatkowe notatki czy znaki są niedozwolone);
Zwykłe rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem czy inne podobne akcesoria nie mogą byd przyczepione do uchwytu łuku.
Dopuszcza się użycie dodatków służących do zakotwiczenia dłoni cięciwnej. Dodatki te mogą byd doczepione do ochraniaczy palców.
Akcesoria do ochrony palców nie mogą posiadad dodatkowych urządzeo wspomagających naciąganie, przytrzymywanie i zwalnianie cięciwy.
11.10.3.1.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.2 W przypadku Łuku bez przyrządów celowniczych (Instinctive Bow), można korzystad z:
11.10.3.2.1 Każdego rodzaju łuku, pod warunkiem, że spełnia on wymogi łuku używanego w łucznictwie tarczowym, n.p. łuk składający się z uchwytu, majdanu i dwóch giętkich ramion łuku kooczących się zaczepami.
Łuk jest gotowy do użycia w momencie, gdy pojedyncza cięciwa zaczepiona zostaje pomiędzy dwoma zaczepami. W trakcie strzału zawodnik jedną ręką trzyma łuk za uchwyt, a palcami drugiej ręki naciąga, przytrzymuje i zwalnia cięciwę.
Łuk opisany powyżej nie może posiadad żadnych dodatkowych elementów poza prostym plastikowym siodełkiem strzały (patrz 11.10.3.2.3). Niedopuszczalne są wszelkie zgrubienia, znaczniki czy zalaminowane elementy, które można uważad za znaki celownicze.
Maksymalna siła naciągu łuku dla kobiet i mężczyzn wynosi 60 funtów, mierzona dla danej długości naciągu zawodnika.
11.10.3.2.1.1 Różnokolorowe majdany i znaki firmowe umieszczone na wewnętrznej stronie ramion łuku są dopuszczalne.
11.10.3.2.2 Cięciwy składającej się z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.2.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika, oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.2.3 Prostej plastikowej podstawki pod strzałę lub półki łuku (w przypadku tego ostatniego, dozwolone jest pokrycie przyrządu dowolnym miękkim materiałem). Inne typy podstawek są zabronione.
11.10.3.2.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.2.5 Niedopuszczalne są znaki na łuku, które można uważad za znaki celownicze. Dopuszczalne jest użycie jednego stałego punktu kotwiczenia dłoni cięciwnej.
11.10.3.2.6 Dopuszcza się użycie tylko krótkich stabilizatorów o maksymalnej długości 13cm – stabilizator nie może byd wyposażony w żadne dodatkowe akcesoria czy amortyzatory wstrząsów.
11.10.3.2.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.2.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm. Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami. Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.2.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.2.8.1 Obowiązują następujące zasady:
 •  Zwykłe rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem czy inne podobne akcesoria używane do ochrony ręki przytrzymującej łuk nie mogą byd przyczepione do uchwytu łuku.
 •  Akcesoria do ochrony palców nie mogą posiadad dodatkowych urządzeo wspomagających naciąganie, przytrzymywanie i zwalnianie cięciwy.
 •  Zabrania się użycia dodatków służących do zakotwiczenia dłoni cięciwnej doczepionych do ochraniaczy palców.
 •  Należy strzelad uchwytem Śródziemnomorskim (trzy palce luźne, jeden palec na strzale, dwa pod spodem) z jednym ustalonym punktem kotwiczenia dłoni cięciwnej. Złożenie przy twarzy i metoda chwytania za cięciwę poniżej strzały są zabronione.
11.10.3.2.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.3 W przypadku Łuku Bloczkowego (Compound Bow), wytyczne są następujące. Można używad dowolnego sprzętu dodatkowego pod warunkiem, że akcesoria te nie są elektryczne ani elektroniczne.
11.10.3.3.1 Łuk Bloczkowy jest łukiem, w którym cięciwa jest naciągana za pomocą systemu bloczków i krzywek. Łuk jest gotowy do użycia, gdy cięciwa jest bezpośrednio doczepiona do bloczków, zaczepów cięciwy na ramionach łuku lub w inny sposób wynikający z budowy łuku.
11.10.3.3.1.1 Szczytowa siła naciągu nie może przekroczyd 60 funtów.
11.10.3.3.1.2 Śruby mocujące ramiona łuku: Po rozpoczęciu rozgrywki zawodnik nie może zmieniad ustawienia śrub, chyba że łuk zostanie sprawdzony przez sędziego po wprowadzeniu zmian.
11.10.3.3.1.3 Dopuszcza się użycie odciągów kabli.
11.10.3.3.1.4 Można stosowad rozdwojony kabel, pod warunkiem, że nie dotyka on cały czas ręki czy nadgarstka zawodnika ani ramienia łuku.
11.10.3.3.2 Cięciwa może składad się z dowolnej ilości włókien
11.10.3.3.2.1 o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Dopuszcza się użycie owijki na cięciwie w celu ułatwienia pracy palców i spustu. Można zastosowad siodełka na cięciwie i dołączyd do nich owijki w celu dopasowania nasadki strzały, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można także korzystad z dodatków do cięciwy, takich jak oznaczenia dla ust lub nosa, przeziernik, urządzenie do właściwego ustawiania się przeziernika czy pętelka do spustu.
Nie ma żadnych ograniczeo co do głównej owijki na cięciwie.
11.10.3.3.3 Podstawka pod strzałę może byd regulowana.
11.10.3.3.3.1 Można korzystad z ruchomego butona, punktu nacisku czy podkładki pod strzałę, pod warunkiem, że nie są one elektryczne czy elektroniczne. Punkt nacisku nie może byd umieszczony dalej niż 6cm od gardła uchwytu (najważniejszego puktu łuku).
11.10.3.3.4 Dopuszcza się użycie urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera dźwiękowego i/lub wizualnego) pod warunkiem, że wskaźnik ten nie jest elektryczny ani elektroniczny.
11.10.3.3.5 Można korzystad z celownika,
11.10.3.3.5.1 który może pomóc w regulacji poziomej, a także ustawieniach w pionie. Dozwolone jest użycie poziomnicy i/lub szkieł powiększających i/lub pryzmatów. Elektryczne lub elektroniczne urządzenia są niedozwolone. Nie można korzystad z dodatkowych środków wspomagających określenie odległości do celu.
11.10.3.3.5.2 Dozwolone jest ustawienie wysięgu celownika. Punktem celownika może byd pin światłowodowy czy pin podświetlany chemicznie. Ten ostatni musi byd zakryty, aby nie rozpraszad pozostałych zawodników i zapewnid tylko jeden punkt celownika.
11.10.3.3.5.3 Zabrania się użycia więcej niż jednej szpilki celownika.
11.10.3.3.5.4 Można zastosowad osłonę przeciwsłoneczną, którą należy umieścid na lipku. Osłona ta musi byd dopasowana do rozmiaru lipka.
11.10.3.3.6 Użycie stabilizatorów i tłumików jest dopuszczalne
11.10.3.3.6.1 pod warunkiem, że nie będą one
 •  służyd jako „string guide”.
 •  dotykad niczego poza łukiem
11.10.3.3.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.3.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm.
Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami.
Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.3.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.3.8.1 Dopuszcza się użycie następujących akcesoriów:
 •  Spust – pod warunkiem, że nie jest przyłączony w żaden sposób do łuku i nie zawiera żadnych elektrycznych czy elektronicznych części;
 •  Separatory pomiędzy palcami zapobiegające przyszczypywaniu nasadki strzały;
 •  Dodatki służące do zakotwiczenia dłoni cięciwnej. Dodatki te mogą byd doczepione do ochraniaczy palców;
 •  Zwykłe rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem czy inne podobne akcesoria nie mogą byd przyczepione do uchwytu łuku.
11.10.3.3.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi, pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.4 W przypadku Łuku Angielskiego (Longbow),
11.10.3.4.1 Łuk musi posiadad tradycyjny kształt Łuku Angielskiego, co oznacza, że w momencie, gdy łuk jest napięty, cięciwa dotyka tylko i wyłącznie nasadek łuku. Łuk może byd wykonany z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów. Kształt uchwytu jest dowolny. Dopuszcza się użycie łuku z majdanem zaopatrzonym w o okno (wcięcie), sięgające do osi środkowej łuku.
W przypadku kobiet, długośd łuku musi wynosid nie mniej niż 150cm, dla mężczyzn przynajmniej 160cm – długośd ta jest mierzona przy pełnym naciągu łuku pomiędzy nasadkami łuku, wzdłuż zewnętrznej strony ramion łuku.
11.10.3.4.2 Cięciwa może się składad z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.4.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika,
oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.4.2.2 Dozwolone jest użycie tłumików cięciwy, pod warunkiem, że są one umieszczone przynajmniej 30cm od siodełka na cięciwie.
11.10.3.4.3 Podstawka pod strzałę. Jeśli łuk posiada półkę, półka ta może zostad użyta jako podstawka pod strzałę. Dozwolone jest pokrycie przyrządu dowolnym miękkim materiałem. Żadne inne rodzaje podstawek nie będą akceptowane.
11.10.3.4.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.4.5 Zakaz korzystania z celownika i znaków celowniczych na łuku, które mogą pomagad w celowaniu.
11.10.3.4.6 Zakaz używania stabilizatorów, dodatkowych ciężarkówi tłumików.
11.10.3.4.7 Promienie strzał muszą byd drewniane i muszą spełniad poniższe wymogi:
 •  Groty strzał w kształcie naboju lub stożka albo typu field (o kształcie podwójnego stożka) wyprodukowane z myślą o drewnianych strzałach.
 •  Opierzenie strzał musi byd wykonane z naturalnych piór.
11.10.3.4.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm. Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami. Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.4.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.4.8.1 Obowiązują następujące zasady:
 •  Zwykłe rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem czy inne podobne akcesoria używane do ochrony ręki przytrzymującej łuk nie mogą byd przyczepione do uchwytu łuku.
 •  Akcesoria do ochrony palców nie mogą posiadad dodatkowych urządzeo wspomagających naciąganie, przytrzymywanie i zwalnianie cięciwy.
 •  Zabrania się użycia dodatków doczepionych do ochraniaczy palców i służących do zakotwiczenia dłoni cięciwnej.
 •  Należy strzelad uchwytem Śródziemnomorskim (trzy palce luźne, jeden palec na strzale, dwa pod spodem) z jednym ustalonym punktem kotwiczenia dłoni cięciwnej. Złożenie przy twarzy i metoda chwytania za cięciwę poniżej strzały są zabronione.
11.10.3.4.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.5 Akcesoria dla wszystkich sekcji:
11.10.3.5.1 Lornetki, okulary, lunety i inne optyczne pomoce mogą byd używane do obserwowania strzał pod warunkiem, że urządzenia te nie będą stanowid żadnego utrudnienia dla innych zawodników przy paliku strzeleckim.
Okulary korekcyjne, okulary strzeleckie a także okulary przeciwsłoneczne są dozwolone.
Okulary nie mogą byd wyposażone w mikro-punkt na soczewkach ani w żadne inne pomocnicze urządzenia, które mogłyby ułatwid celowanie.
Można całkowicie zakleid szkło okularów dla oka, które nie jestem okiem dominującym
Okulary nie mogą posiadad żadnych dodatków wspomagających ocenę odległości od celu.
11.10.3.6 Zabrania się użycia we wszystkich sekcjach:
11.10.3.6.1 Jakichkolwiek urządzeo służących do komunikacji (także telefonów komórkowych), słuchawek czy urządzeo do redukcji hałasu przed miejscem oczekiwania na polu treningowym ani w żadnym innym miejscu na polu rozgrywki.
11.10.3.6.2 Jakichkolwiek urządzeo do wyznaczania kątów czy odległości od celu, które są niezgodne z regulaminem.
11.10.3.6.3 Jakichkolwiek części wyposażenia zawodnika, które zostały dodane do wyposażenia lub zmodyfikowane w celu dokładniejszej oceny kątów czy dystansu od celu. Żaden element podstawowego wyposażenia zawodnika nie może zostad użyty do wspomnianego celu.
11.10.3.6.4 Jakichkolwiek notatek czy elektronicznych nośników danych, które mogłyby zostad użyte do obliczania kątów czy odległości, za wyjątkiem zwykłych notatek w postaci nastaw celowniczych, zapisków z bieżącą punktacją czy regulaminu FITA. 11.10.3.6.5 W zawodach krajowych dopuszczane są dodatkowe kategorie łuków: 11.10.3.6.6 Compound OPEN +60lbs, każdy rodzaj łuku bloczkowego , niezależnie od posiadanego osprzętu i siły naciągu. 11.10.3.6.7 Łuk Olimpijski, sportowy łuk refleksyjny z osprzętem tarczowym 11.10.3.6.8 Łuk tradycyjny PBHB (Primitive Bow, Horse Bow) – łuk tradycyjny bez półki pod strzałę z cięciwą przechodzącą przez środek osi symetrii łuku. Wyłącznie drewniane strzały z naturalnymi piórami, palce muszą dotykad koocówki strzały.
11.11 ZASADY STRZELANIA
11.11.3 Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie, z zachowaniem zasad bezpieczeostwa, stojąc lub klęcząc przy paliku strzeleckim. W momencie oddania strzału, zawodnik musi dotykad palika strzeleckiego jakąkolwiek częścią swojego ciała (stojąc z przodu, z tyłu lub z któregokolwiek z boków palika).
11.11.3.6 Organizator wyznacza cel, od którego wszystkie drużyny rozpoczną strzelanie
11.11.4 Zawodnicy należący do danej drużyny, którzy czekają na oddanie strzału lub oddali już strzał, mogą na życzenie strzelającego wspomóc go osłoną przeciwsłoneczną (nie dotyczy rundy finałowej). Zawodnicy muszą czekad w odpowiedniej odległości za zawodnikiem, który znajduje się przy paliku strzeleckim.
11.11.5 Ilośd strzał
11.11.5.6 Zawody indywidualne
 •  1 strzała na 1 figurę zwierzęcia
 •  Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie
11.11.5.7 Zawody drużynowe
Każda drużyna ma 3 strzały na każdy cel w każdej rundzie – po jednej strzale na każdego zawodnika. Kolejnośd oddawania strzałów w drużynie zmienia się dla każdego kolejnego celu: drużyna, która strzelała jako ostatnia, strzela jako pierwsza do następnego celu.
11.11.6 Wyznaczony czas na oddanie strzału
11.11.6.6 Zawody indywidualne
11.11.6.6.5 Każdy zawodnik ma 1 minutę na oddanie strzału.
Jak tylko poprzednia drużyna oddali się od palika strzeleckiego, następna grupa przechodzi z miejsca oczekiwania do miejsca ze zdjęciem figury zwierzęcia. Kiedy poprzednia grupa oddali się na bezpieczną odległośd, następna drużyna może podejśd do palika strzeleckiego i pierwszy zawodnik rozpoczyna strzelanie.
11.11.6.6.6 Odliczanie czasu dla każdego zawodnika rozpoczyna się w momencie, gdy zawodnik znajdzie się przy paliku strzeleckim
11.11.6.7 Zawody drużynowe
11.11.6.7.5 Drużyna ma 2 minuty na oddanie 3 strzałów, każdy zawodnik oddaje jeden strzał.
11.11.6.7.6 Odliczanie czasu w Rundzie Eliminacyjnej rozpoczyna się dla pierwszej drużyny przy paliku strzeleckim. Zanim drużyna podejdzie do palika, sędzia pyta czy drużyna jest gotowa i prosi zawodników o podejście do palika. Kiedy pierwsza drużyna opuszcza palik strzelecki i wraca do miejsca oczekiwania (przy zdjęciu figury zwierzęcia), powyższa procedura rozpoczyna się dla kolejnej drużyny.
11.11.7 Użycie lornetek
11.11.7.6 Zawodnicy/Drużyny mogą korzystad z lornetek przed oddaniem strzału w miejscu oczekiwania i przy paliku strzeleckim. Zakazuje się korzystania z lornetek po oddaniu strzału.
11.11.8 Żaden zawodnik nie może podejśd do celu zanim wszystkie drużyny nie skooczą oddawania strzałów, chyba że za pozwoleniem sędziego.
11.11.9 W żadnym wypadku nie można użyd ponownie wystrzelonej już strzały
Strzałę uważa się za niewystrzeloną:
11.11.9.6 Jeśli zawodnik może jej dotknąd łukiem, bez oderwania stóp od podłoża, pod warunkiem, że strzała nie odbiła się od podłoża.
11.11.9.7 Jeśli figura zwierzęca wywróciła się (pomimo, że jej przymocowanie zostało zatwierdzone przez sędziów), Sędziowie podejmą potrzebne kroki w celu zrekompensowania czasu poświęconego na oddanie strzału. Jeśli figura tylko się zsunęła, decyzja o dalszym postępowaniu zostaje podjęta przez sędziów.
11.11.10 Omawianie odległości
11.11.10.6 Zawodnicy nie mogą omawiad odległości od celu przed oddaniem strzałów. Dyskusje takie mogą się odbywad jedynie pomiędzy zawodnikami, którzy oddali już strzał.
Omawianie odległości od celu z zawodnikami, którzy nie oddali jeszcze strzału jest uważane za niesportowe zachowanie (patrz artykuł 11.10.8.1).
Ta sama reguła obowiązuje w sytuacji, gdy w miejscu oczekiwania znajduje się więcej niż jedna drużyna. Drużyna „przybywająca” powinna pozostad w odpowiedniej odległości od pierwszej grupy, czekającej przy numerze celu.
W trakcie narad drużynowych, dozwolona jest dyskusja pomiędzy zawodnikami i trenerem, o ile nie przeszkadza to innym drużynom. Oficjele drużyny nie mogą udzielad żadnych informacji o odległościach.
11.12 KOLEJNOŚĆ STRZELANIA I KONTROLA CZASU
11.12.3 Przydzielanie zawodników do drużyn odbywa się w drodze losowania numerów przydzielonych zawodnikom w danej sekcji – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Każda drużyna składa się z 3-6 zawodników (w miarę możliwości drużyny powinny składad się
z parzystej liczby osób), w tym z maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących dane Stowarzyszenie Członkowskie w trakcie rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych.
W przypadku wyjątkowych sytuacji, decyzje podejmowane są przez Komisję Sędziowską Turnieju oraz Delegata Technicznego.
11.12.4 W przypadku zawodów drużynowych, drużyna powinna się składad z jednego zawodnika strzelającego z łuku bloczkowego, jednego strzelającego z łuku angielskiego i jednego strzelającego z gołego łuku lub łuku bez przyrządów celowniczych.
11.12.5 Jeśli grupa nie zdecyduje inaczej, członek grupy z najniższym numerem zostaje liderem i staje się odpowiedzialny za kierowanie grupą.
11.12.5.6 Jeśli liczba zawodników przekroczy normalną pojemnośd miejsca rozgrywki, zostaną utworzone dodatkowe grupy, które wkroczą na pole rozgrywki, gdy będzie to dogodne. Dodatkowe grupy przydzielone do danego celu muszą poczekad aż pierwsza grupa przy tym celu zakooczy oddawanie strzałów.
11.12.5.7 Zawodnicy muszą nosid swoje numery w pełni widoczne na udzie lub kołczanie. Cele i stanowiska strzeleckie przydzielane są zawodnikom zgodnie z kolejnością wynikającą z rezultatów losowania i miejscem na liście startowej.
11.12.5.8 Kiedy cel jest wolny, pierwszy zawodnik drużyny przy zdjęciu figury zwierzęcia musi podejśd do palika strzeleckiego jak najszybciej to możliwe. Pozostali zawodnicy pozostają z tyłu, w odpowiedniej odległości.
11.12.5.9 Zawodnikom nie wolno zatrzymywad się w niewielkiej odległości od palika strzeleckiego w celu ocenienia odległości od celu przed oddaniem strzału.
11.12.5.10 Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie. Kolejnośd oddawania strzałów przez zawodników podlega następującym zasadom:
 •  Zawodnik z najniższym numerem w obrębie grupy strzela jako pierwszy do pierwszego celu, a następnie osoba z następnym w kolejności wyższym numerem, itd.
 •  Zawodnik, który strzelał jako ostatni do poprzedniego celu, strzela jako pierwszy do kolejnego. Po nim oddaje strzał osoba, która strzelała jako pierwsza przy poprzednim celu.
 •  Zawodnicy zmieniają kolejnośd oddawania strzałów przy każdym kolejnym paliku strzeleckim z zachowaniem wyżej wymienionych reguł.
11.12.5.11 Podczas rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych, drużyny rozpoczynają strzelanie równocześnie – każda drużyna rozpoczyna od celu wyznaczonego tej konkretnej drużynie i kooczy rundę, gdy ponownie znajdzie się przy początkowym celu. Podczas rundy finałowej, wszystkie grupy rozpoczynają kolejno od pierwszego celu.
11.12.5.12 W przypadku usterki sprzętu, kolejnośd strzelania może ulec chwilowej zmianie. Zawodnik ma 30 minut na naprawienie sprzętu. Pozostali zawodnicy w tej grupie muszą dokooczyd strzelanie do danego celu zanim następna drużyna rozpocznie oddawanie strzałów. Jeśli naprawa zostanie ukooczona w granicach wyznaczonego czasu, zawodnik może oddad zaległe strzały do danego celu. Jeśli naprawa zajmie więcej niż 30 minut, zawodnik może dołączyd do swojej drużyny, ale traci strzały wykonane przez współzawodników w czasie jego nieobecności.
11.12.5.13 W przypadku nagłej niedyspozycyjności zawodnika spowodowanej względami zdrowotnymi – jeśli problem wystąpił po rozpoczęciu rundy, personel medyczny ma nie więcej niż 30 min na ocenę sytuacji i decyzję czy zawodnik może kontynuowad udział w zawodach. (Procedura jak przy usterce sprzętu.) Jeśli zawodnik po
ukooczeniu pierwszej rundy kwalifikacyjnej, nie jest zdolny rozpocząd strzelania w drugiej rundzie kwalifikacyjnej z powodów zdrowotnych, nie zostanie dopuszczony do pierwszej rundy eliminacyjnej (pierwszych szesnastu zawodników z dwóch rund kwalifikacyjnych na podstawie łącznej ilości punktów uzyskanych w dwóch rundach).
Jeśli zawodnik po rozpoczęciu drugiej rundy kwalifikacyjnej, nie jest zdolny do ukooczenia tej rundy z powodów zdrowotnych, nie zostanie dopuszcozny do pierwszej rundy eliminacyjnej (pierwszych szesnastu zawodników z dwóch rund kwalifikacyjnych na podstawie łącznej ilości punktów uzyskanych w dwóch rundach).
11.12.5.14 W rundach finałowych nie będzie dodatkowego czasu przeznaczonego na usterki sprzętu czy pomoc medyczną. W imprezie zespołowej w międzyczasie mogą strzelad inni członkowie zespołu.
11.12.5.15 Złamany łuk można wymienid na łuk zapasowy lub pożyczony.
11.12.5.16 Zawodnicy danej grupy mogą ustąpid pierwszeostwa innej drużynie pod warunkiem, że Organizator imprezy i/lub Sędziowie zostali poinformowani o zmianie.
11.12.5.17 Jeśli zawodnik lub grupa zawodników powoduje nadmierne opóźnienie dla tej grupy czy innych grup podczas rund kwalifikacyjnych, sędzia obserwujący tę sytuację zwróci im uwagę i zanotuje informację o pierwszym ostrzeżeniu na karcie wyników. Do kooca tej rundy sędzia może czuwad nad czasami tej grupy.
 •  Jeśli tak się stanie, zawodnicy będą mieli 1 minutę na oddanie strzału liczoną od momentu podejścia do palika strzeleckiego. Do palika należy podejśd, jak tylko zwolni się stanowisko strzeleckie.
 •  Jeśli sędzia zauważy, że zawodnik nie stosuje się do powyższej procedury i kolejny raz nie mieści się w limitach czasowych, umieszcza na karcie wyników notę o drugim upomnieniu, zawierając informację o czasie i dacie ostrzeżenia.
 •  W przypadku trzeciego i każdego kolejnego ostrzeżenia podczas danego etapu zawodów, punktująca strzała zawodnika zostanie skonfiskowana.
11.12.5.18 Ostrzeżenia dotyczące czasów nie będą przenoszone na następne etapy zawodów.
11.12.5.19 W rundzie finałowej, za każdym razem, gdy grupie będzie towarzyszyd sędzia, grupa otrzyma od niego słowną informację o rozpoczęciu i zakooczeniu czasu 1 minuty na oddanie strzału.
Strzelanie po ogłoszeniu przez sędziego zakooczenia czasu jest zabronione.
Jeśli zawodnik strzeli po upływie czasu 1 minuty, strzała o najwyższej wartości spośród strzał tego zawodnika lub drużyny wystrzelonych przy tym celu zostanie skonfiskowana.
11.12.5.20 W rozgrywkach drużynowych, sędzia włącza stoper, kiedy pierwszy zawodnik podchodzi do palika strzeleckiego. Reszta drużyny może dołączyd do strzelającego zawodnika, ale musi pozostad w bezpiecznej odległości za nim. Zawodnicy mogą komunikowad się wewnątrz drużyny.
Jeden trener towarzyszący drużynie także może zbliżyd się do palika strzeleckiego razem z resztą drużyny i udzielad wskazówek, ale musi pozostad w tyle, gdy drużyna zbliża się do stanowiska strzeleckiego. Trener nie może udzielad wskazówek dotyczących odległości od celu.
Jeśli drużynie potrzebna jest więcej niż jedna osoba do noszenia zapasowych łuków, osoby te powinny pozostad przy zdjęciu figury zwierzęcej. Nie mogą one udzielad żadnych wskazówek zawodnikom.
Drużyny i ich trenerzy muszą trzymad się razem; trener męskiej drużyny nie może podchodzid do swojej żeoskiej drużyny i viceversa.
W czasie finału zabrania się jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy trenerami męskich i żeoskich drużyn należących do tego samego Stowarzyszenia Członkowskiego.
11.12.5.21 Jeśli z jakiegoś powodu, strzelanie drużynowe jest wstrzymane, sędzia zatrzyma stoper i wznowi odliczanie pozostałego czasu, gdy zawodnicy będą mogli kontynuowad rozgrywkę.
11.12.5.22 Zakooczenie zawodów z przypisaną grupą
Zawodnik musi ukooczyd zawody z grupą, do której został przypisany lub przepisany przez sędziego (z wyjątkiem, o którym mowa w Artykule 11.10.5.1.7). Każdy zawodnik czy drużyna, która opuści pole rozgrywki bez pozwolenia sędziego będzie zdyskwalifikowana.
11.13 ZASADY PUNKTACJI
11.13.3 Przy każdym celu podliczenie punktów odbędzie się, gdy grupa skooczy strzelanie.
11.13.3.6 Jeśli grupa nie zdecydowała inaczej, dwóch zawodników o drugim i trzecim w kolejności najniższym numerze w drużynie będą osobami prowadzącymi punktację (w każdej drużynie muszą byd dwie takie osoby).
11.13.3.7 Prowadzący punktację (mogą byd zawodnikami) mają za zadanie uzupełniad karty wyników – zdobyte punkty należy wpisywad w odpowiednie miejsce obok numeru celu – wartośd zdobytych punktów dla każdej strzały zgłasza osoba, do której ta strzała należy. Pozostali zawodnicy w drużynie sprawdzają czy podana wartośd się zgadza. Błąd na karcie wyników odkryty zanim strzała zostanie wyciągnięta, może zostad poprawiony.
11.13.3.8 Wymagane jest podwójne punktowanie.
11.13.3.8.5 Każda z 2 osób prowadzących punktację musi zapisywad i podliczad punkty samodzielnie (nie kopiując wyników drugiej osoby), a następnie, jeszcze przed wyciągnięciem strzał, obie osoby muszą porównad zapisane przez siebie wyniki.
11.13.3.8.6 Osoba, która bez pozwolenia zmienia czy fałszuje wynik lub świadomie zgadza się na taką zmianę, zostanie zdyskwalifikowana.
11.13.3.9 Zawodnicy są odpowiedzialni za swoje karty wyników. Duplikaty kart nie będą wydawane w przypadku zgubienia, zniszczenia czy kradzieży karty.
11.13.3.10 Obie osoby prowadzące punktację muszą zapisad wyniki zanim strzały zostaną wyciągnięte.
11.13.3.10.5 Można strzelad do wszystkich stref punktujących, chyba że przy paliku strzeleckim znajduje się inna informacja.
11.13.3.11 Strzała wyciągnięta za wcześnie będzie uważana za strzał niecelny, a w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. (11.10.8)
11.13.3.12 W czasie rundy finałowej, nad poprawnością zapisywanych przez zawodników wyników czuwa sędzia, który towarzyszy każdej grupie lub czuwa przy danym celu w oczekiwaniu na kolejne grupy.
Komitet Organizacyjny udostępnia osoby do noszenia dużej przenośnej tablicy wyników dla każdej grupy z wyraźnie wypisanymi aktulanymi wynikami zawodników należących do tej grupy.
W rozgrywce o medale, widoczne są dwie tablice wyników: jedna dla rozgrywek o złoty medal, druga dla rozgrywek o brązowy medal.
11.13.4 Trafienia są punktowane zgodnie z pozycją promienia strzały w tarczy. Jeśli strzała trafi w linię oddzielającą dwie strefy, strzał liczony jest jako trafienie strefy o wyższej wartości.
11.13.4.6 Zabrania się dotykania strzał i figur 3D zanim wszystkie strzały nie zostaną zapisane, a wyniki sprawdzone.
11.13.4.7 Jeśli brakuje fragmentu tarczy, w tym linii oddzielającej strefy punktujące, lub linia ta została przemieszczona przez strzałę, należy posłużyd się wyobrażoną linią w celu oceny wartości strzału.
11.13.4.8 W przypadku strzał wbitych w cel, ale niewidocznych na jego powierzchni, wynik ocenia i podaje sędzia.
11.13.4.9 W przypadku strzał, które odbiły się od celu lub przez niego przeszły, obowiązują następujące zasady:
 •  Jeśli wszyscy zawodnicy danej grupy zgadzają się, że strzała się odbiła lub przeszła przez cel, mogą się oni także zgodzid co do oceny strzału.
 •  W przeciwnym wypadku, strzał będzie potraktowany jako niecelny.
 •  Strzała, która przeszła definiowana jest jako strzała, która przeszła przez cel i całkowicie go opuściła, pozostawiając ślad w miejscu wejścia i wyjścia z celu, który może posłużyd do oceny wyniku.
11.13.4.10 Strzała, która uderzyła:
11.13.4.10.5 W nasadkę innej strzały i w niej pozostała jest punktowana tak samo, jak strzała, w którą uderzyła.
11.13.4.10.6 W inną strzałę, po czym uderzyła w figurę zwierzęcia, będzie punktowana zgodnie z koocową pozycją strzały w tarczy.
11.13.4.10.7 W inną strzałę i odbiła się, będzie punktowana tak samo, jak strzała, w którą uderzyła, pod warunkiem że strzałę tę można zidentyfikowad.
11.13.4.10.8 Poza strefę punktującą celu 3D, będzie traktowana jako strzał niecelny.
11.13.4.11 Jeśli w celu lub na trasie strzału znajdzie się więcej niż jedna strzała danego zawodnika, punktowana jest tylko 1 strzała o najniższej wartości (3 strzały o najniższej wartości, w przypadku drużyn). Jeśli sytuacja się powtórzy, zawodnik (lub drużyna) mogą zostad zdyskwalifikowani.
11.13.5 W przypadku remisu, pozycje na liście przydzielane są w następujący sposób:
11.13.5.6 W przypadku remisów podczas wszystkich rund za wyjątkiem wymienionych w 11.10.6.3.2:
 •  Zawodnicy indywidualni i drużyny:
- Najwyższa liczba jedenastek
- Najwyższa liczba dziesiątek
- Jeśli nadal jest remis, zawodnicy zostają ulokowani na tej samej pozycji; jednakże dla celów rankingowych, np. w celu ustalenia pozycji w schemacie rozgrywek Rundy Finałowej, rzut monetą zadecyduje o pozycji zawodników.
11.13.5.7 W przypadku remisu na etapie wejścia do Rund Eliminacyjnych lub przejścia z jednego etapu zawodów do drugiego, a także podczas przydzielania medali po Rundzie Finałowej, będą przeprowadzane dogrywki (bez uwzględniania liczby jedenastek i dziesiątek):
11.13.5.7.5 Zawodnicy indywidualni:
 •  W ramach dogrywki zawodnicy oddają pojedynczy strzał w celu rozstrzygnięcia remisu (maksymalnie trzy strzały);
 •  Jeśli po trzecim strzale, zawodnicy ciągle remisują, o przewadze decyduje strzała znajdująca się najbliżej środka tarczy;
 •  W razie konieczności brana jest pod uwagę następna z kolei strzała znajdująca się najbliżej środka;
 •  Czas na oddanie strzału w czasie dogrywki to 1 minuta
 • 11.13.5.7.6 Drużyny:
 •  W ramach dogrywki zawodnicy oddają 3 strzały (każdy zawodnik w drużynie po jednym strzale) (maksymalnie trzy takie dogrywki);
 •  Jeśli po trzeciej serii strzałów, drużyny ciągle remisują, o przewadze decyduje strzała znajdująca się najbliżej środka tarczy;
 •  W razie konieczności brana jest pod uwagę następna z kolei strzała znajdująca się najbliżej środka;
 •  W razie konieczności, przeprowadzany jest jeszcze jeden etap dogrywki obejmujący 3 serie strzałów (1 strzał na każdego zawodnika), a następnie ocena odległości strzał od środka tarczy do momentu aż remis zostanie rozstrzygnięty.
 •  Czas na oddanie strzałów drużynowych podczas dogrywki to 2 minuty.
11.13.5.7.7 Dogrywki w czasie rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych, odbywają się na oddzielnym celu. Cele te muszą się znajdowad blisko centralnej części pola rozgrywki.
11.13.5.7.8 Dogrywki przeprowadzane są niezwłocznie po zanotowaniu wszystkich wyników w danej sekcji. Jeśli zawodnik nie stawi się na dogrywkę w przeciągu 30 minut od momentu poinformowania kapitana drużyny o dogrywce, zawodnik ten przegrywa. Jeśli nie ma możliwości poinformowania zawodnika o dogrywce, ponieważ zawodnik i Kapitan jego Drużyny opuścili pole rozgrywki zanim wyniki zostały oficjalnie zweryfikowane, zawodnik ten przegrywa.
11.13.5.7.9 W przypadku remisu w Rundach Finałowych, dogrywka odbywa się na dodatkowym, piątym w kolejności celu, aby nie opóźniad rozpoczęcia zawodów dla kolejnych grup rozpoczynających od celu numer 1. W przypadku remisu w rozgrywkach finałowych o medale, dogrywka odbywa się na osobnym celu ustawionym obok celu numer 4.
11.13.6 Karty wyników muszą byd podpisane przez osobę prowadzącą punktację i przez zawodnika poświadczającego, że zgadza się on z wartością każdej strzały, sumą koocową (musi byd identyczna na obu kartach wyników), liczbą dziesiątek i jedenastek. Karta osoby prowadzącej punktację musi byd podpisana przez innego zawodnika tej samej grupy ale należącego do innego Stowarzyszenia Członkowskiego. Jeśli wystąpi rozbieżnośd w wartościach sumy koocowej, za ostateczną uznaje się sumę najniższych wartości strzałów.
Organizatorzy nie mają obowiązku akceptowania i przyjmowania kart wyników, które zostały złożone bez podpisów, sumy koocowej czy liczby dziesiątek i jedenastek.
Na koniec zawodów, Komitet Organizacyjny musi przekazad wszystkim drużynom pełną listę wyników.
11.14 KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO
11.14.3 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej sprawuje kontrolę nad techniczną stroną zawodów 3D.
11.14.4 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej musi zadbad o bezpieczeostwo na polu rozgrywki i omówid z Organizatorami ewentualne dodatkowe środki ostrożności, które należałoby powziąd przed rozpoczęciem zawodów.
11.14.4.6 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej informuje zawodników i oficjeli o środkach ostrożności i kwestiach dotyczących strzelenia, które uzna za niezbędne.
11.14.4.7 W sytuacji, gdy pojawi się koniecznośd opuszczenia pola rozgrywki ze względu na warunki pogodowe, nastanie zmroku czy z innych powodów, które mogłyby ograniczyd bezpieczeostwo na polu rozgrywki, decyzja o jego opuszczeniu zostanie podjęta wspólnie przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i Delegata Technicznego.
11.14.4.8 Sygnał dźwiękowy sygnalizujący rozpoczęcie każdego kolejnego dnia zawodów, będzie także użyty w sytuacji, kiedy zawody muszą byd przerwane.
11.14.4.9 Jeśli zawody zostaną przerwane przed ukooczeniem Rund Kwalifikacyjnych, suma koocowa punktów zdobytych przez zawodników danej sekcji przy tych samych celach zostanie użyta do ustalenia rankingu, a w przypadku, gdy zawody nie będą mogły byd kontynuowane, także do ustalenia zwycięzców w danej sekcji.
11.14.4.10 Jeśli zawody zostaną przerwane na późniejszym etapie, rozgrywka zostanie zmodyfikowana z uwzględnieniem ilości pozostałego czasu i warunków miejsca rozgrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
11.14.4.11 W przypadku oślepiającego zachodu słooca, można skorzystad z pomocy osłony przeciwsłonecznej o maksymalnej wielkości kartki A4 (lub wielkości oficjalnego listu, około 30 na 20cm) – można skorzystad z osłony jednego z zawodników należących do tej samej drużyny lub z osłony zapewnionej prze organizatora. Zabrania się korzystania z osłon przeciwsłonecznych w czasie Rund Finałowych.
11.14.5 Żaden zawodnik nie może dotykad sprzętu innego zawodnika bez jego zgody.
11.14.6 Zabrania się palenia na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.14.7 Zabrania się wnoszenia i konsumpcji środków odurzających (alkoholu, narkotyków) na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.14.8 W czasie naciągania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystad z żadnych technik, które w opinii sędziów, mogłyby spowodowad przypadkowe zwolnienie strzały i wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeostwa czy zabezpieczenia w postaci siatek i murów. Jeśli zawodnik upiera się przy korzystaniu z danej techniki, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej zwróci się do niego z poleceniem wstrzymania strzałów i opuszczenia pola rozgrywki, mając na uwadze względy bezpieczeostwa.
11.15 KONSEKWENCJE ZŁAMANIA ZASAD
Poniżej znajduje się streszczenie opisu kar i sankcji dla zawodników, w przypadku pogwałcenia reguł lub niedostosowania się do warunków, wraz z opisem konsekwencji dla zawodników i oficjeli.
11.15.3 Kwalifikacja, dyskwalifikacja,
11.15.3.6 Zawodnicy nie kwalifikują się do wzięcia udziału w wydarzeniach FITA, jeśli nie spełniają warunków zawartych w Rozdziale 2 Części 1.
11.15.3.7 Zawodnik, który dopuści się pogwałcenia którejkolwiek z obowiązujących reguł, może zostad zdyskwalifikowany, tracąc uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.8 Zawodnik nie kwalifikuje się do wzięcia udziału w wydarzeniach FITA, jeżeli jego Stowarzyszenie Członkowskie nie spełnia wymogów zawartych w punkcie 3.7.2.
11.15.3.9 Zawodnik biorący udział w zawodach w jednej z sekcji przedstawionych w punkcie 11.10.3, a nie spełniający wymogów tej kategorii, będzie zdyskwalifikowany i utraci uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.10 Zawodnik, który pogwałci Zasady Antydopingowe, będzie poddany sankcjom, zgodnie z Załącznikiem 5 Części 1.
11.15.3.11 Zawodnik korzystający ze sprzętu niezgodnego z Regulaminem FITA może utracid zdobyte punkty.
11.15.3.12 Zawodnicy lub drużyny, które wielokrotnie zostały upomniane za wystrzelenie większej ilości strzał niż dozwolona lub za oszukiwanie przy punktacji, utracą zdobyte punkty.
11.15.3.13 Zawodnik, który świadomie pogwałcił reguły, może zostad uznany za niekwalifikującego się do dalszego udziału i może zostad zdyskwalifikowany, tracąc uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.14 Jeśli zdaniem sędziego lub innego oficjela, zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Komisja Sędziowska może odmówid zawodnikowi udziału w zawodach. (patrz Zasady Antydopingowe Częśd 1, Załącznik 5).
11.15.3.15 Niesportowe zachowanie nie będzie tolerowane. Zachowanie takie ze strony zawodnika lub osoby, która asystuje zawodnikowi spowoduje dyskwalifikację zawodnika lub osoby, która się takiego zachowania dopuściła, a także może doprowadzid do zawieszenia zawodnika na czas wyznaczony jako odpowiedni przez organ sprawujący nadzór nad danym wydarzeniem. Patrz także: Częśd 1, Załącznik 2.
11.15.4 Utrata punktów za strzały
11.15.4.6 W przypadku usterki sprzętu, zawodnik, który nie zdoła naprawid sprzętu w przeciągu 30 min, traci strzałę, której nie zdążył wystrzelid przy danym celu, a także strzały wykonane przez współzawodników w czasie jego nieobecności. (Artykuł 11.10.5.3.7/8 - w przypadku nagłego problemu zdrowotnego).
11.15.4.7 Jeśli sędzia kontrolujący czas zawodnika zauważy, że przekroczył on czas 1 minuty na oddanie strzału, zwróci mu uwagę i jako potwierdzenie zanotuje informację o tym ostrzeżeniu na karcie wyników, zaznaczając dokładną godzinę ostrzeżenia.W przypadku trzeciego i każdego kolejnego ostrzeżenia podczas danego etapu zawodów, punktująca strzała zawodnika zostanie skonfiskowana. (Artykuł 11.10.5.3.12)
11.15.4.8 Jeśli w czasie Rundy Finałowej, zawodnik odda strzał po tym jak Sędzia ogłosił koniec czasu, strzała o najwyższej wartości spośród strzał tego zawodnika lub drużyny zostanie skonfiskowana.
11.15.4.9 Jeśli w celu lub na trasie strzału znajdzie się więcej niż jedna strzała danego zawodnika, strzała o najwyższej wartości zostanie utracona (Artykuł 11.10.8.1.7)
11.15.4.10 Strzał niecelny (Artykuł 11.10.6.2.5.4)
11.15.5 Ostrzeżenia
Zawodnicy, którzy dostali więcej niż jedno ostrzeżenie i którzy nie zaprzestali łamania regulaminu FITA lub którzy nie stosują się do decyzji i zaleceo Sędziego, będą traktowani zgodnie z Artykułem 11.10.8.1.8.
11.15.5.6 Zabrania się palenia na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.15.5.7 Żaden zawodnik nie może dotykad sprzętu innego zawodnika bez jego zgody.
11.15.5.8 Zawodnicy kolejnej drużyny, czekający na swoją kolej do oddania strzału, muszą pozostad w miejscu oczekiwania do momentu, kiedy poprzednia drużyna oddali się i stanowisko strzeleckie się zwolni. Drużyny nie mogą się komunikowad między sobą na temat odległości.
11.15.5.9 W momencie oddawania strzału, tylko zawodnik aktualnie strzelający może znajdowad się na stanowisku strzeleckim. Pozostali zawodnicy mogą stad w odpowiedniej odległości za palikiem strzeleckim.
11.15.5.10 Żaden zawodnik nie może podejśd do celu zanim wszyscy zawodnicy danej grupy nie skooczą oddawania strzałów.
11.15.5.11 Nie można dotykad strzał ani powierzchni tarczy dopóki wszystkie strzały z tego celu nie zostaną zanotowane (Artykuł 11.10.6.2.1).
11.15.5.11.5 Zabrania się wyciągania strzał zbyt wcześnie. (Artykuł 11.10.6.1.6).
11.15.5.12 W czasie naciągania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystad z żadnych technik, które w opinii sędziów, mogłyby spowodowad przypadkowe zwolnienie strzały i wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeostwa czy zabezpieczenia w postaci siatek i murów. (Artykuł 11.10.7.5).
11.16 SĘDZIOWANIE
11.16.3 Obowiązkiem Sędziów jest dbanie o prawidłowy przebieg zawodów zgodny z Regulaminem i Konstytucją FITA, a także zapewniający sprawiedliwe warunki dla wszystkich zawodników.
11.16.3.6 Sędziowie zostają wyznaczeni w ilości wystarczającej dla danego wydarzenia. Do ich obowiązków należy:
 •  Sprawdzenie prawidłowego rozkładu pola rozgrywki.
 •  Sprawdzenie sprzętu dostępnego na miejscu rozgrywki.
 •  Sprawdzenie sprzętu zawodników przed rozpoczęciem zawodów (czas ten powinien byd uwzględniony w harmonogramie zawodów), a także w ich trakcie.
 •  Czuwanie nad przebiegiem strzelania.
 •  Czuwanie nad przebiegiem prowadzenia punktacji.
 •  Sprawdzanie punktacji w Rundach Finałowych.
 •  Konsultowanie się z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej w sprawie pytao dotyczących strzelania.
 •  Zajmowanie się sporami i apelacjami i w razie konieczności przekazywanie ich do Sądu Apelacyjnego.
 •  We współpracy z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Delegatem Technicznym przerywanie zawodów, jeśli zajdzie taka koniecznośd ze ze względu na warunki pogodowe, poważny wypadek czy podobne wydarzenia, ale także zapewnianie w miarę możliwości, realizacji programu na dany dzieo do kooca tego dnia.
 •  Rozpatrywanie istotnych skarg i próśb ze strony Kapitanów Drużyn i jeśli to stosowne, podejmowanie odpowiedniego działania. Zbiorowe decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Komisji Sędziowskiej.
 •  Odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu strzelania lub zachowania zawodników. Pytania te muszą byd zgłaszane u Sędziów bez zbędnej zwłoki i przed rozdaniem nagród.
 •  Decyzje Sędziów lub Sądu Apelacyjnego (w stosownych przypadkach) są ostateczne.
 •  Sprawowanie kontroli nad zawodnikami i oficjelami – kontrolowanie czy dostosowują się oni do Konstytucji i Regulaminu, a także do decyzji i wytycznych, które Sędziowie uznali za niezbędne.
11.17 PYTANIA I SPORY
11.17.3 Każdy zawodnik przy celu zwraca się z pytaniami o wartośd strzały znajdującej się w tarczy, zanim strzała zostanie wyciągnięta, do:
 • Pozostałych zawodników w grupie w czasie Rund Kwalifikacyjnych. Decyzja o wartości strzały podejmowana jest większością głosów – jeśli opinie zawodników dzielą się w proporcji 50/50, strzała punktowana jest jako trafienie o wyższej wartości. Decyzja ta jest ostateczna.
 •  Sędziego podczas Eliminacji i Rund Finałowych. Jeśli zawodnicy nie potrafią ocenid wartości strzały, sędzia podejmie decyzję.
11.17.3.6 Decyzja Sędziego jest ostateczna.
11.17.3.7 Pisemny błąd na karcie wyników może zostad poprawiony zanim strzały zostaną wyciągnięte, pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy przy tym celu wyrażą zgodę na taką poprawkę. Poprawka ta musi się odbyd w obecności wszystkich zawodników przy tym celu i musi zostad poświadczona inicjałami wszystkich z nich. Wszystkie inne spory dotyczące wpisów na karcie wyników muszą byd kierowane do Sędziego.
11.17.3.8 Jeśli ktoś zauważy, że
 Pozycja palika strzeleckiego została zmieniona po tym jak wszyscy zawodnicy oddali strzał;
 Cel stał się nieosiągalny dla niektórych zawodników z powodu zwisających gałęzi itp.;
 Cel ten zostaje wyelminowany z punktacji dla wszystkich zawodników danej sekcji, jeśli odwołanie zostanie podtrzymane. Jeśli wyelminowany zostanie jeden lub więcej celi, pozostała ilośd celi będzie traktowana jako pełna Runda.
11.17.3.9 W przypadku uszkodzenia wyposażenia pola rozgrywki lub nieuzasadnionego zużycia lub uszkodzenia celu, zawodnik lub Kapitan jego drużyny może zwrócid się do Sędziów z prośbą o wymianę lub naprawienie uszkodzonego sprzętu.
11.17.4 Pytania dotyczące przebiegu strzelania lub zachowania zawodników muszą byd kierowane do Sędziów przed przystąpieniem do następnego etapu zawodów.
11.17.4.6 Pytania dotyczące codziennie publikowanych wyników muszą byd kierowane do Sędziów bez zbędnej zwłoki, umożliwiając naniesienie poprawek przed rozdaniem nagród.
11.18 APELACJE
11.18.3 Sąd Apelacyjny składający się z trzech członków wyznaczony zostaje przez FITA lub przez Komitet Organizacyjny wspólnie z Delegatem Technicznym przed rozpoczęciem zawodów. Członkowie Komitetu Organizacyjnego czy osoby biorące udział w zawodach nie mogą zostad członkami Sądu Apelacyjnego. Patrz także Częśd 1, Artykuł 3.13 i Załącznik 13.
11.18.4 Jeśli zawodnik nie zgadza się z decyzją Sędziów, za wyjątkiem sytuacji opisanych w 11.10.10.1, może odwoład się do Sądu Apelacyjnego, zgodnie z artykułem 3.13. Trofea i nagrody, na których przyznanie może mied wpływ wynik danego sporu, nie będą przyznane do momentu podjęcia decyzji przez Sąd.
11.11 RUNDY REKREACYJNE ŁUCZNICTWA TERENOWEGO
11.11 Oprócz zasad strzelania zawartych w Rozdziale 4 i 9 Części 1, Rundy Rekreacyjne Łucznictwa Terenowego podlegają dodatkowym zasadom opisanym poniżej.
11.11.1 Sekcje.
11.11.1.1 W ramach Rund Rekreacyjnych Łucznictwa Terenowego, w zawodach biorą udział następujące sekcje:
 Sekcja Łuku Angielskiego (jak opisano w artykułach 9.3.1 – 9.3.11)
 Sekcja Łuku Bez Przyrządów Celowniczych (jak opisano w artykule 11.3)
11.11.2 Rundy Rekreacyjne Łucznictwa Terenowego
11.11.2.1 Jednostki dla Nieoznaczonego Pola Rozgrywki (długa runda)
Odległości w metrach
Ilośd Celi
12 celi w jednostce
#min-max
Średnica Powierzchni Pola w cm
Żółty Palik
Łuk Angielski
Kadeci - Goły Łuk
Niebieski Palik*
Goły Łuk
Kadeci – łuk z refleksem
Czerwony Palik
Łuk z refleksem i Łuk bloczkowy
2-4
2-4
2-4
2-4
Ø20
Ø40
Ø60
Ø80
5-10
10-15
15-25
20-35
5-10
10-20
15-30
30-45
10-15
15-25
20-35
35-55
Odległości od powierzchni tarczy powinny byd zróżnicowane w obrębie dużych, średnich i małych odległości. Zaleca się użycie różnych rozmiarów podstaw mat łuczniczych. Paliki dla różnych celów mogą byd ustawione razem w miarę możliwości.
*Może byd także użyty dla sekcji Łuku Bez Przyrządów Celowniczych w stosownych przypadkach.
11.11.2.2 Jednostki dla oznaczonego pola rozgrywki.
Odległości w metrach
Ilośd Celi
Średnica Powierzchni Pola w cm
Żółty Palik
Łuk Angielski
Kadeci - Goły Łuk
Niebieski Palik*
Goły Łuk
Kadeci – łuk z refleksem
Kadeci – Łuk Bloczkowy
Czerwony Palik
Łuk z refleksem i Łuk bloczkowy
Trzy
trzy
trzy
trzy
Ø20
Ø40
Ø60
Ø80
5-10-15
10-15-20
10-25-30
30-35-40
5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50
10-15-20
20-25-30
35-40-45
50-55-60
Pięcio-metrowe odległości mogą byd dostosowane w granicach +/- 2m, jeśli zajdzie taka potrzeba, jednakże na paliku powinna znaleźd się poprawna odległośd; odległości pomiędzy 5-15m = +/-25cm, odległości pomiędzy 15-60m = +/-1m = 100cm
Podczas rund na oznaczonym polu rozgrywki, należy użyd 2 sztuk tarcz o średnicy 60cm, w stosownych przypadkach.
Paliki dla różnych celów mogą byd ustawione razem w miarę możliwości.
*Może byd także użyty dla Łuku Bez Przyrządów Celowniczych w stosownych przypadkach.
11.11.2.3 Jednostki dla Oznaczonego Pola Rozgrywki (Krótka runda – dla innych zawodów).
Odległości w metrach
Ilośd Celi
12 celi w jednostce
#min-max
Średnica Powierzchni Pola w cm
Żółty Palik
Łuk Angielski
Kadeci - Goły Łuk
Niebieski Palik*
Goły Łuk
Kadeci – łuk z refleksem
Kadeci – Łuk Bloczkowy
Czerwony Palik
Łuk z refleksem i Łuk bloczkowy
2-4
2-4
2-4
2-4
Ø20
Ø40
Ø60
Ø80
5-10
10-15
15-25
20-35
5-10
10-20
15-30
30-45
10-15
15-25
20-35
35-55
Odległości mogą byd dowolne w granicach danych przedziałów, na paliku powinna znaleźd się informacja o poprawnej odległości: odległości pomiędzy 5-15m = +/-25cm, odległości pomiędzy 15-60m = +/-1m = 100cm. W czasie krótkiej rundy, strzały mogą byd oddawane za jednym podejściem i tylko pierwszy palik musi byd zaopatrzony w informację o odległości od celu.
Paliki dla różnych celów mogą byd ustawione razem w miarę możliwości. Podczas rund na oznaczonym polu rozgrywki, należy użyd 2 sztuk tarcz o średnicy 60cm, w stosownych przypadkach.
*Może byd także użyty dla Łuku Bez Przyrządów Celowniczych w stosownych przypadkach.
ZAŁĄCZNIK 1
1. MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁUCZNICTWIE 3D
1.1. RUNDY MISTRZOSTW W ŁUCZNICTWIE 3D
Runda Mistrzostw w Łucznictwie 3D składa się z 2 Rund Kwalifikacyjnych, 2 Rund Eliminacyjnych i Rund Finałowych dla Zawodników Indywidualnych oraz z Rundy Eliminacyjnej i Rundy Finałowej dla Drużyn.
1.1.1. Do Rund Kwalifikacyjnych organizator musi przygotowad 3 lub 4 trasy (zależnie od liczby uczestników) obejmujące po 20 celów każda. Po pierwszej Rundzie Kwalifikacyjnej, dana Sekcja przechodzi do kolejnej trasy, na której jeszcze nie oddawała strzałów.
1.1.2. Do Rund Eliminacyjnych organizator musi przygotowad 3 trasy po 12 celów każda. Po pierwszej Rundzie Eliminacyjnej, dana Sekcja przechodzi do kolejnej trasy, na której jeszcze nie oddawała strzałów.
1.1.3. Do Rund Finałowych organizator musi przygotowad trasę obejmującą 8 celów (na jeden numer celu przypada para trójwymiarowych sylwetek zwierząt), zapewniając dobrą widocznośd dla zgromadzonych widzów. Jednakże, zawodnicy znajdujący się w obszarze trybun nie powinni mied możliwości sprawdzenia odległości na trasie finałowej przed rozpoczęciem rozgrywki.
Organizator może zaplanowad rozgrywki pół-finałowe i finałowe jako jedną rundę lub dwie oddzielne rundy, kiedy to wszyscy zawodnicy (indywidualni i drużynowi) rozpoczynają od pierwszego celu.
1.1.4. Zawody indywidualne obejmują:
1.1.4.1. Dwie Rundy Kwalifikacyjne
1.1.4.2. Dwie Rundy Eliminacyjne:
 W pierwszej Rundzie Eliminacyjnej bierze udział 16 najlepszych zawodników dwóch Rund Kwalifikacyjnych. Runda ta obejmuje 12 celów;
 W drugiej Rundzie Eliminacyjnej bierze udział 8 najlepszych zawodników każdej kategorii, wyłonionych po pierwszej Rundzie Eliminacyjnej. Runda ta obejmuje 12 celów;
 Jeśli liczba zawodników jest mniejsza niż 17 lub 9, wszyscy zawodnicy przechodzą do kolejnej Rundy Eliminacyjnej.
1.1.4.3. Rundy Finałowe, w których czterech najlepszych zawodników każdej kategorii wyłonionych po 2 Rundzie Eliminacyjnej musi się zmierzyd w dwóch rozgrywkach (pół-finał i finał), z których każda składa się z 4 celów.
Przy pierwszym celu, zawodnik o najwyższej pozycji w rankingu decyduje kto rozpocznie strzelanie do pierwszego celu; strzały do pozostałych celów odbywają się naprzemiennie.
 W pierwszej rozgrywce (półfinałowej) zawodnik numer 1 w rankingu zmierzy się z zawodnikiem numer 4, a zawodnik numer 2 zmierzy się z zawodnikiem numer 3. Zwycięzcy awansują do rozgrywki o Złoty Medal, dwóch pozostałych zawodników zmierzy się w rozgrywce o Brązowy Medal.
 W rozgrywkach półfinałowych, jako pierwsza strzela para zawodników numer 2 i 3, a następnie para zawodników numer 1 i 4.
 W trakcie półfinałów zawodnicy w obrębie każdej pary strzelają naprzemiennie.
 W rozgrywkach finałowych, najpierw strzelają zawodnicy walczący o brązowy medal, a następnie zawodnicy walczący o złoty medal.
 Finały dla zawodników różnych kategorii rozpoczynają się w następującej kolejności:
 Łuk Angielski kobiety – Łuk Angielski mężczyźni
 Łuk Bez Przyrządów Celowniczych kobiety - Łuk Bez Przyrządów Celowniczych mężczyźni
 Goły Łuk kobiety – Goły Łuk mężczyźni
 Łuk Bloczkowy kobiety – Łuk Bloczkowy mężczyźni
Opcjonalnie najpierw strzelają wszystkie kobiety, a potem mężczyźni.
1.1.5. Zawody drużynowe:
Każdy członek drużyny oddaje jeden strzał do każdego celu, stojąc przy paliku strzeleckim jego sekcji.
1.1.5.1. Runda Eliminacyjna zawodów drużynowych (Dwierdfinały) obejmuje 8 najlepszych drużyn w każdej klasie, które zakwalifikowały się do dalszej rozgrywki po dwóch Rundach Kwalifikacyjnych.
 Drużyna musi się składad z jednego zawodnika z Łukiem Bloczkowym, jednego zawodnika z Łukiem Angielskim i jednego zawodnika strzelającego z Gołego Łuku lub Łuku Bez Przyrządów Celowniczych. Ranking drużyny bazuje na wynikach najlepszego zawodnika w każdej kategorii po drugiej Rundzie Kwalifikacyjnej. Kapitan Drużyny nie ma obowiązku wyboru najlepszego zawodnika w każdej kategorii do zawodów drużynowych.
 Drużyny zostają rozstawione zgodnie z rankingiem drużyn bazującym na indywidualnych rankingach zawodników po drugiej Rundzie Kwalifikacyjnej (patrz Artykuł 1.1.4.1);
 Przy pierwszym celu najlepsza drużyna decyduje, kto rozpocznie strzelanie. Przy pozostałych celach, drużyny strzelają naprzemiennie;
 Zawodnicy podchodzą do 4 rozgrywek, po 8 celów każda. Zwycięzcy każdej rozgrywki przechodzą do Rundy Finałowej Zawodów Drużynowych.
 Kolejnośd strzelania:
a) W sytuacji, gdy wszystkie drużyny rozpoczynają od pierwszego celu: jako pierwsza strzela para 4:5, następnie pary 3:6, 2:7, 1:8.
Drużyna o niższej pozycji strzela jako pierwsza, a następnie drużyny strzelają naprzemiennie.
Drużyny kobiet rozpoczynają przed drużynami mężczyzn.
b) W sytuacji, gdy wszystkie drużyny strzelają jednocześnie, drużyny rozpoczynają strzelanie od przypisanych celów. Zarówno drużyny kobiet, jak i mężczyzn strzelają w kolejności opisanej powyżej.
 Zwycięzcy każdej rozgrywki przechodzą do Rundy Finałowej Zawodów Drużynowych.
1.1.5.2. Do Rund Finałowych przechodzą najlepsze cztery drużyny wyłonione po Rundzie Eliminacyjnej. Drużyny podchodzą do dwóch rozgrywek obejmujących po 4 cele (Półfinały i Finały).
 Pierwsza rozgrywka: Półfinały:
Pierwsza para, która rozpoczyna rozgrywki półfinałowe przy pierwszym celu to drużyny usytuowane na miejscu drugim i trzecim. Kiedy pierwsza para zwalnia pierwszy cel, druga para obejmująca drużyny pierwszą i czwartą rozpoczyna swoją rozgrywkę półfinałową.
Strzelanie rozpoczyna drużyna o niższej pozycji, a następnie drużyny strzelają naprzemiennie.
Każdy członek drużyny oddaje jeden strzał do każdego celu, stojąc przy paliku strzeleckim jego sekcji.
 Druga rozgrywka: Finały:
Zwycięzcy przechodzą do rozgrywki o Złoty Medal, a pozostałe dwie drużyny zmierzą się w rozgrywce o Brązowy Medal.
Obie rozgrywki o medale odbywają się na dodatkowych 3 celach (procedura strzelania tak jak podczas finałów zawodów indywidualnych).
(Patrz Częśd 4, Załącznik 1)
1.2. MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁUCZNICTWIE 3D
REJESTRACJA – PROGRAM
1.2.1. Rejestracja – patrz Częśd 1, Artykuł 3.7
1.2.2. Program Mistrzostw Świata
Dzieo pierwszy Oficjalny trening, Inspekcja sprzętu, Spotkanie Kapitanów Drużyn, Ceremonia Otwarcia Mistrzostw
Dzieo drugi Dwie Rundy Kwalifikacyjne
Dzieo trzeci Rundy Eliminacyjne – Zawody Indywidualne i Drużynowe
Kolejnośd strzelania:
o Pierwsza Runda Eliminacyjna – Zawodnicy Indywidualni
o Runda Eliminacyjna – Drużyny
o Druga Runda Eliminacyjna – Zawodnicy Indywidualni
Dzieo Czwarty Rundy półfinałowe i finałowe – Zawodnicy Indywidualni i Drużyny; Ceremonia wręczenia medali; Bankiet
1.2.3. Zawody Drużynowe
1.2.3.1. W zawodach może brad udział jedna drużyna mężczyzn i jedna drużyna kobiet z danego Stowarzyszenia Członkowskiego.
1.2.3.2. Skład drużyn – patrz artykuł 1.1.5.
1.3. MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁUCZNICTWIE 3D – TYTUŁY
1.3.1. Tytuły
 Mistrzyni Świata
 Mistrz Świata
1.3.2. Tytuły drużynowe
 Mistrz Świata w Zawodach Drużynowych Kobiet
 Mistrz Świata w Zawodach Drużynowych Mężczyzn
Regulamin zawarty w Części pierwszej dotyczy także zawodów 3D, chyba że Regulamin 3D wyraźnie stwierdza, że jest inaczej.